Geološke lastnosti 


Območje Zgornje Savinjske doline, ki je sicer geografsko zaključena celota, je reliefno močno razgibano.
Obrobne planine na vzhodu, jugu in zahodu so grajene predvsem iz triadnih apnencev in dolomitov. Ob 
severnem pobočju planin in gora od Matkovega kota do Luč so razširjeni triadni werfenski skriljavci 
rumenkasto-rdečkaste barve. Nižje hribinske predele pokrivajo miocenske usedline, pomešane z vulkanskim
pepelom Smrekovca, ki je bil največji delujoči vulkan v miocenu. Dno kotline med Gornjim Gradom, Ljubnim in 
Nazarjami sestavlja ploščat triadni hrbet Homa, v katerem se najdejo znaki miocena in oligocena. Reka Savinja
se od svojega izvira prebija skozi prečne grebene triadnih plasti vse do Ljubnega, do koder ima značaj gorske reke.
Od tu dalje se dno reke razširi v dolino. V tem času, t.j. v obdobju pred diluvialno dobo je nastala tudi Zadrečka
dolina ob reki Dreti.

Podnebje

V Zgornji Savinjski dolini se prepletata predvsem dva podnebna tipa. Tip podnebja, ki prevladuje, je odvisen
predvsem od nadmorske višine. Višji predeli imajo alpsko podnebje, s povprečno temperaturo najhladnejšega
meseca pod -30C, nižji pa zmerno predalpsko podnebje. V dolino Savinje in Drete prihaja z okoliških planin svež 
gorski zrak, kar dela poletje prijetno, ne prevroče. Jeseni so hladne, prav tako tudi pomladi, zime pa večinoma
mrzle in dolge. Količina letnih padavin je med 1300 in 1800 mm, v osrčju Savinjskih Alp pa nad 2500 mm.

Vpliv zemljepisnih značilnosti območja na gospodarske dejavnosti

Zgornja Savinjska dolina spada v predalpsko in alpsko območje. Dve tretjini kmetijskih površin leži nad ravninskim
dnom dolin Drete in Savinje. Zaradi nagiba so te površine primerne le za travnike. Večje ravne ploskve za polja in
travnike se nahajajo samo v dnu dolin ob Savinji in Dreti. Tudi v dolini se večina kmetijske zemlje izkorišča kot 
travinje, njiv je malo. Od poljščin prevladuje silažna koruza, nekaj je tudi krompirja in žit ter krmnih rastlin. Od
živinoreje prevladuje govedoreja (prireja mleka in mesa), nekaj je tudi ovčereje. Reja prašičev pitancev je prisotna
na večini kmetij za samooskrbo družin, nekaj pa se pojavlja tudi tržnih viškov suhomesnatih izdelkov. V povprečju 
kmetija v Zgornji Savinjski dolini poseduje 6 ha kmetijske zemlje in 14 ha gozda. Gozdovi se razprostirajo na 81% 
celotne površine. Gozdarstvo kljub nizki ceni lesa, predstavlja kmetijam pomemben vir dohodka. Od dopolnilnih 
dejavnosti so na geografskem območju zastopane: turizem na kmetiji, predelava mleka in mesa, peka kruha, 
vzreja damjakov, ribogojstvo, storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, male hidroelektrarne, perutninarstvo.
Zmerno je razvita kovinsko predelovalna in elektrotehnična proizvodnja, lesna predelava, prevozništvo, gostinstvo in 
turizem. Predvsem v turizmu poudarjamo velike priložnosti za večji razvoj, saj območje velja za ekološko zelo ohranjeno in čisto.

Pin It on Pinterest

Share This